Lanèche professzionális kozmetikai webáruház
Adatvédelmi Irányelvek

 • Lanèche professzionális kozmetikai webáruház Adatvédelmi Irányelvek
 1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:                 HELANOR BEAUTY GROUP Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:          01-09-430594

Adatkezelő székhelye:                       1023 Budapest, Frankel Leó utca 21-23. fszt. 2.

Adatkezelő képviselője:                     B NAGY KRISZTIÁN

Az adatkezelő elérhetőségei:

Telefon:                                              06-30/5002932

E-mail:                                               office@laneche.hu

 1. Adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya

A Társaság a  személyes adatok kezelését az alábbi szabályok alapján végzi:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommeghatározásokkal.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 2-től visszavonásig tart.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a felhasználó által kezdeményezett kapcsolatfelvétel biztosítása, az Adatkezelő által forgalmazott termék/szolgáltatás megrendelésének lehetővé tétele, a hírlevélre történő feliratkozás esetén tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, továbbá azaz önkéntesen regisztrált kozmetikus szakemberek tájékoztatása az Adatkezelő által forgalmazott termékekről, eszközökről, tanfolyamokról, egyéb rendezvényekről.

Az Adatkezelő a www.laneche.hu oldal látogatóinak, vásárlóinak személyes adatait kizárólag abban az esetben kezeli, ha a felhasználó kapcsolatfelvételt kezdeményez, ajánlatot kér vagy megrendeli az Adatkezelő által forgalmazott terméket/szolgáltatást. A Felhasználók űrlap segítségével vehetik fel a kapcsolatot az Adatkezelővel. Külön kifejezett hozzájárulás esetén hírlevelet igényelhetnek, arra feliratkozhatnak.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint a számla kibocsátásával kapcsolatos jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése. A Felhasználók az általuk kezdeményezett kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés vagy megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

 1. Általános rendelkezések

Adatkezeléssel érintettek köre: a www.laneche.hu oldalon önkéntesen regisztrált felhasználók, az Adatkezelővel önkéntesen kapcsolatot felvenni kívánó felhasználók, továbbá a webáruház vásárlói, hírlevélre feliratkozott felhasználók.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Ha az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása alapján – tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkavállalónál kezdeményezni.

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az Adatkezelő által kezelt személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, így védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

 1. A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során kezelt személyes adatok köre:

Felhasználónév

E-mail cím

Teljes név

Jelszó

Jelszó megerősítése

Cégnév, vagy kozmetika neve

Utca, házszám

Város, Irányítószám

Telefon

A hírlevélre történő feliratkozás során kezelt adatok köre:

E-mail cím, Felhasználónév, Ip-cím

Webáruházban történő vásárlás esetén:

Vezetéknév

Keresztnév

Számlázási cím

Telefonszám

E-mail cím

Szállítási cím

 1. Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők) személye:

Személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Név: HELANOR BEAUTY GROUP Kft. (Székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó utca 21-23. fszt. 2. , Cg. 01 09 988240; adószám: 23994212-2-41; tel: 06-30/ 500-2932. honlap: https://laneche.hu/ https://wl.ezkell.hu/)

Név: Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu)

Név: Számlázz.hu és a MostSzámlázz.hu, azaz KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.). (Székhely: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C., Cg. 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41, tel: +36-30-35-44-789, honlap: https://www.szamlazz.hu/

Név: TRIÁD 2000. Bt. (Székhely: 1141 Budapest, Paskál utca 20/B.; Cg. 01 06 786272; adószám: 21029040242; honlap: http://www.ezkell.hu)

 1. Adattovábbítás külföldre, az érintett személyes adatait kezelők köre

Külföldre adattovábbítás nem történik.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a megrendelés vagy tájékoztatás, ajánlat küldés teljesítéséhez szükséges ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő által kibocsátott számlákat a számviteli törvényben meghatározott ideig őrzi meg.

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Adatkezelő, továbbá az adatkezelő erre kijelölt munkatársai és a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozók a jogosultak. A futárszolgálat részére kizárólag a szállítással összefüggő adatok kerülnek továbbításra.

 1. Tájékoztatás az érintettek jogairól

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.  Amennyiben élni kíván valamely, alábbiakban felsorolt jogával, vegye fel velünk a kapcsolatot az office@laneche.hu e-mail címen.

Az érintettek jogai:

10.1.  A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

10.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a törlés általános adatvédelmi rendeletben meghatározott feltételei fennállnak.

10.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

10.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.

10.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

10.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

11.Tájékoztatás a hozzájárulás visszavonásának jogáról

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

12.Tájékoztatás a cookie-k (sütik) kezeléséről:

A www.laneche.hu oldal működéséhez szükség lehet cookie-k alkalmazására. A weboldalunk meglátogatása során a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó számítógépén. A cookie-k segítségével a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A Társaság ezek alapján a Felhasználó Weblap használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkafolyamat során megadott adatokat. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá.

Beállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze amennyiben a rendszer cookie-t küld. Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem működnek megfelelően cookie-k.

A www.laneche.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak

(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

 1. Tájékoztatás hírlevél küldésének szabályairól

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címre az Adatkezelő reklámot tartalmazó hírlevelet kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A Felhasználó a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Az Adatkezelő biztosítja Felhasználó számára azt a lehetőséget is, hogy a Felhasználó az adatkezelő székhelyére postai úton küldött levél vagy az office@laneche.hu e-mail címre küldött  e-mail útján leiratkozhat a hírlevélről, adatainak kezelését visszavonhatja.  Utóbbi két esetben az ügyintézés hosszabb időt vehet igénybe, ezért javasoljuk a hírlevél alján megadott link segítségével történő leiratkozást.

 1. Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. a bírósági jogérvényesítés lehetőségéről

A Felhasználó a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:             1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                www.naih.hu

A Felhasználó – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. Amennyiben a Felhasználó kérelme a Társaság által elutasításra került vagy nem ért egyet a Társaság döntésével, továbbá ha a Társaság  határidőn belül nem dönt, a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a döntés közlésétől, ill. az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.